KVKK BİLGİLENDİRME

 / KVKK BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Şirketimiz Doğuş Toptan Elektrik ve Ticaret A.Ş. / 220PLUS (www.220plus.com.tr) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Şirketimiz olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; kişisel verilerinizi talep etme hakkına sahip kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve İşin ifası (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) vb.) için gerekli olan operasyonun yönetilmesi için kişisel verileriniz söz konusu gerçek ve tüzel kişiliklerle paylaşmak, bizden talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerde kullanılmak, bu ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşme akdetmek, kimliğinizin tespit için ad, soyad, doğum tarihi, adres, cep telefonu, kullanıcı IP, e-posta adresini, bağlantı yaptığınız sizin paylaşılmasına izin verdiğiniz sosyal medya ve anonim şekilde web gezinti, profil bilgileriniz dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik kişisel verileri işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün/hizmetlerini sunabilmek ve kabul etmiş olduğunuz sözleşmeyi ifa etmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri, İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezigibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Doğuş Holding olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği bizi 444 6 220 no’lu telefondan arayarak veya kisiselverilerim@220plus.com.tr adresine mail atarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Bankamız için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Mevcut müşterimiz iseniz bu form, Doğuş Toptan Elektrik ve Ticaret A.Ş. / 220PLUS ile imzaladığınız Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır.